Efterlyser nya grepp mot diskriminering

Regeringen utreder om en annan ordning än dagens kan göra arbetet för likabehandling effektivt.

Regeringen utreder om en annan ordning än dagens kan göra arbetet för likabehandling effektivt.
För snart två år sedan beslutade regeringen att utreda hur Diskrimineringsombudsmannens arbete med tillsyn och främjande av likabehandling kan förtydligas för att säkerställa goda förutsättningar för de individer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter.
Nu utvidgas utredningens uppdrag till att även titta på alternativ till den nuvarande systemet för att bekämpa diskriminering.
Översynen ska analysera och ta ställning till om en annan ordning än den nuvarande för tillsyn över och främjande av likabehandling kan bidra till att säkerställa ett effektivt arbete mot diskriminering, skriver regeringen i nya direktiv till utredningen.
Bland annat handlar det om att se till att sanktionerna mot diskriminering är effektiva.
Utredningen ska även analysera reglerna för diskriminering i offentlig verksamhet samt ta ställning till om diskrimineringsreglerna på det skollagsreglerade området bör flyttas till skollagen. Tanken är i så fall att de ska samordnas med reglerna om skydd mot kränkande behandling av barn och elever.
I och med det nya uppdraget får utredningen ytterligare ett år på sig att jobba. Istället för att lämna sitt betänkande i december i år ska allt vara klart till den 16 december 2016.
Läs tilläggsdirektivet (dir:2015:29) till utredningen här