De vill att fler får parkeringstillstånd

Kraven för att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad måste vidgas. Dagens tolkning är alltför snäv och njugg, anser DHR.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad innanför bilruta
Inte för alla.

Kraven för att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad måste vidgas. Dagens tolkning är alltför snäv och njugg, anser DHR.
Transportstyrelsen måste tolka om begreppet förflyttningssvårigheter så att det  också innefattar personer med omfattande funktionsnedsättningar i båda armarna, skriver DHR i ett remissyttrande till Näringsdepartementet.
Dessutom bör inte behovet av parkeringstillstånd för de som inte själva kör bil men som behöver assistans av föraren tolkas lika njuggt och snävt som det gör idag, anser organisationen.
Yttrandet görs med anledning av en rapport från den arbetsgrupp med representanter från regeringskansliet, Transportstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och funktionshinderrörelsen som jobbat med frågan.
I rapporten öppnar arbetsgruppen för att även personer som har nedsatt funktion i armarna ska kunna få parkeringstillstånd. Likaså lyfter man fram gruppen som inte själva kör bil med som behöver hjälp av föraren. Förslagen är dock vagt formulerade och DHR kräver att Transportstyrelsen blir generösare i sin bedömning av behovet även hos de som har gångsvårigheter.
”Det är inte rimligt att människor med dubbla gånghjälpmedel inte beviljas parkeringstillstånd. Det är heller inte rimligt att bedömningen görs utifrån hur människor fungerar under en bra dag eller en dag när alla yttre förutsättningar i väderlek är de bästa”, skriver DHR.