Barnets bästa ska stärkas i LSS

Barn ska få mer att säga till om inom LSS. Det är en byggsten i förslaget om hur FNs barnkonvention ska bli en del av svensk lagstiftning.

Barn ska få mer att säga till om inom LSS. Det är en byggsten i förslaget om hur FNs barnkonvention ska bli en del av svensk lagstiftning.
2018, 28 år efter att den trädde i kraft, ska FNs barnkonvention bli svensk lag. En förändring som också kan innebära stärkt ställning för barn med funktionsnedsättning. Den utredning som på uppdrag av regeringen har förberett införandet av konventionen i den svenska lagstiftningen föreslår ett antal förändringar av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att stärka barnets bästa i handläggning och beslut.
Den redan befintliga LSS-bestämmelsen om barns bästa blir i utredningsförslaget tydligare kopplad till artikel 3 i barnkonventionen. Barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid åtgärder som rör ett barn. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter, skriver utredningen. Detta betyder att barnets bästa ska finnas med i alla delar av en utredning, från inledande av en nuutredning till beslut.
Enligt förslaget ska barn även garanteras bättre information om sina rättigheter och fortlöpande uppdateras om hur handläggningen av ett ärende går till. Barnens åsikter ska också få en mer framträdande plats i processen.
Utredningen konstaterar också att barnet bästa har en förhållandevis svag ställning i dagens tillämpning av LSS. Därför vill man att Socialstyrelsen kartlägger om den bedömning som görs vid en ansökan om en insats till ett barn enligt LSS är tillräcklig för att fånga upp barnets bästa. Kartläggningen kan ligga till grund för ytterligare förändringar för att få lagen att stämma överens med barnkonventionen.
Läs hela utredningsförslaget