Assistenter föreslås få meddelarskydd 

Även privat anställda personliga assistenter ska omfattas av meddelarskyddet. Det är innebörden i ett nytt lagförslag.

Även privat anställda personliga assistenter ska omfattas av meddelarskyddet. Det är innebörden i ett  nytt lagförslag. 
Reglerna om meddelarfrihet och meddelarskydd gäller idag inom statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag som kommunen har ett avgörande beslutanderätt över. De anställda har rätt att lämna ut uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarskyddet innebär att arbetsgivaren inte får efterforska vem som har lämnat uppgifterna och inte heller utsätta personen för några negativa repressalier.
Regeringen förslår nu att även anställda i helt eller delvis offentligt finansierade bolag inom välfärden ska omfattas av reglerna. Det ska ske med hjälp av en ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.
Syftet med reglerna om meddelarfrihet är att säkerställa insyn i verksamheten. Offentligt anställda kan lämna ut viss hemlig information till bland annat medier utan att arbetsgivaren får vidta några repressalier. Den som lämnar uppgifter skyddas också enligt det så kallade meddelarskyddet som innebär att en myndighet inte får efterforska vem som har lämnat ut en uppgift till media.
Lagförslaget innebär att även personliga assistenter och anställda i boalg som bedriver annan verksamhet enligt LSS eller socialtjänstlagen omfattas av det utökade meddelarskyddet.
De uppgifter som omfattas av skyddet är uppgifter om den verksamhet som omfattas av lagen. Det innebär bland annat att företagshemligheter kan lämnas ut i vissa fall medan uppgifter som omfattas av lagstiftad sekretess inte ingår i meddelarskyddet. Den föreslagna lagen ger inte heller någon rätt att lämna ut handlingar.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
Regeringens proposition om lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter