Handikappråden ignorerar fortfarande barnen


Barn har inte mycket att säga till om i kommunernas arbete med handikappfrågor. En tredjedel av landets handikappråd har aldrig behandlat barnfrågor, visar en undersökning från Barnombudsmannen.

Förstärkt tillsyn av socialtjänst och hälso- och sjukvård


Tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvård slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen. Det föreslår regeringen i budgeten och satsar 30 miljoner kronor per år från och med 2009. För att stärka barnperspektivet i tillsynen tillför man ytterligare 20 miljoner de två närmaste åren.